Hoolekogu

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal:

Käthlin Pakkas
õppenõukogu esindaja
Enely Rosenbaum õppenõukogu esindaja
Mirjam Lukken õpilasesinduse esindaja
Tiia Leis vilistlaste esindaja
   
Karin Ellenurm vilistlaste esindaja, esimees
Maarja Allikas-Senka vilistlaste esindaja
Eero Strauss toetava organisatsiooni esindaja, aseesimees
Kelly Konetski-Ramul 
linnavolikogu esindaja
Triin Varek linnavalitsuse esindaja


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras (PGS § 73 lõige 1).

Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium